Fotografens eller ditt namn: (publiceras med bilderna - Inte obligatorisk)
Kontaktinformation till dig (Visas inte! - Ej obligatorisk)
Albumets Titel: * Obligatorisk
Information om albumets innehåll
Ladda upp bilder: * Obligatorisk

Läs detta!!

För att dina bilder skall accepteras skall de vara i "liggande" format och ej "suddiga" eller innehålla märkliga pålagda "filter"! (Stående bilder kommer endast i undantagsfall publiceras). Så vrid telefonen och ta dig tid att få till fokus och enda "filtren" som bör användas är skärpa, kontrast och färgmättnad.

Viktigt att veta

  • När du laddar upp bilder här, innebär det att du också ger oss tillåtelse att använda dessa bilder så som vi önskar. -Vi säljer inte bilderna

  • Huvudregeln för att vi skall publicera dina bilder på hemsidan är att de på något vis har med "motorhobbyn" att göra. -Absolut inte får kränka någon eller strida mot svensk lagstiftning.

  • Innan dina bilder blir publika kommer dessa att manuellt granskas och godkännas. Detta kan ta upp till några dagar.

  • Vi tar oss enväldigt rätten att välja bort enstaka eller flera bilder som du laddar upp om vi anser att det skulle behövas. -Vi kommer inte att motivera våra beslut

Storlek på bilderna

  • Upplösningen på bilderna du laddar upp bör vara hög för bästa resultat. Vi bearbetar bilderna automatiskt vid uppladdning och vid behov manuellt innan publicering på hemsidan.

Fria att använda privat

  • De bilder som du laddar upp och som publiceras kommer att vara fria för alla besökare att ladda ner och även använda privat. -Dom är publika men vi säljer dom inte!

Borttagande av bilder eller album

  • Vid önskan om att bilder som har publicerats skall tas bort. Kontakta oss på hemsidan och förklara det eventuella problemet så skall vi försöka hjälpa dig.